Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2023

Đăng ngày 30 - 06 - 2023
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 1420/UBND-NC ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

2. Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025.

3. Công văn số 1439/UBND-NC ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh.

4. Kế hoạch số 202-KH/TU ngày 08/6/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5. Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

6. Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 12/6/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

7. Công văn số 2019-CV/TU ngày 12/6/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư.

 

8. Công văn số 5563-CV/BTGTW ngày 02/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

9. Công văn số 1686/SGTVT-VP ngày 12/6/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc phối hợp, tăng cường sử dụng dịch vụ công cấp độ 4 đổi giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

10. Công văn số 1511/UBND-NC ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

11. Công văn số 945-CV/BTGTU ngày 13/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phối hợp tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. 

12. Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

13. Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023”.

14. Công văn số 1524/UBND-NC ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 09 - CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư.

15. Công văn số 1529/UBND-KGVX ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

16. Công văn số 1539/UBND-NC ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

17. Công văn số 1970/CAT-PC02-PV01 ngày 15/6/2023 của Công an tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, công ty luật.

18. Công văn số 1636/UBND-NC ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về việc vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

19. Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

20. Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.  

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2023(01/12/2023 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2023(01/11/2023 8:08 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2023(30/09/2023 6:36 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2023(31/08/2023 1:37 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2023(01/08/2023 7:33 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023(01/06/2023 2:31 CH)

Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp(15/05/2023 8:46 SA)

°
154 người đang online