Đăng tải Kết luận thanh tra tháng 8 năm 2023

Đăng ngày 15 - 08 - 2023
100%

Theo quy định tại Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022 về công khai kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm công khai kết luận thanh tra theo hình thức: “Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp”.

Để thực hiện quy định trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải các Kết luận thanh tra do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung đăng tải cụ thể như sau:

Ngày 04/8/2023, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã ban hành 04 Kết luận thanh tra về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với 04 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:

- Kết luận thanh tra số 2147/KL-SKHĐT về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với dự án “Sản xuất nhôm thanh định hình” của Công ty cổ phần Euroha.

(Xem văn bản tại đây)

- Kết luận thanh tra số 2148/KL-SKHĐT về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với Công ty TNHH sản xuất mỳ ăn liền Mesa. 

(Xem văn bản tại đây)

- Kết luận thanh tra số 2149/KL-SKHĐT về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với Công ty cổ phần sản xuất thời trang Dự Phát. 

(Xem văn bản tại đây)

- Kết luận thanh tra số 2150/KL-SKHĐT về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam. 

(Xem văn bản tại đây)

 

Tin mới nhất

Kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và...(17/08/2023 1:37 CH)

°
64 người đang online