Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2023

Đăng ngày 01 - 08 - 2023
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành. Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động nghiên cứu, học tập (trên Internet và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh) các văn bản sau:

1. Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh về tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh năm 2023.

2. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

3. Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

4. Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT ngày 26/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

5. Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

6. Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

7. Nghị quyết số 38-NQ/TU ngày 30/6/2023 của Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh về triển khai,thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

9. Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

10. Công văn số 309/TTT-VP ngày 10/7/2023 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Luật Thanh tra và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

11. Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” giai đoạn 2023-2026.

12. Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cáo chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2026.

13. Công văn số 525/SKHCN-QLCNg ngày 13/7/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phổ biến Thông tư 12/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

14. Công văn số 1875/UBND-NC ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh.

15. Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước với 8 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 như sau:

- Luật Giao dịch điện tử (GDĐT) gồm 8 chương, 53 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

- Luật Đấu thầu gồm 12 chương, 115 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

- Luật Hợp tác xã (HTX) gồm 12 chương, 115 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm có 7 chương, 80 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

- Luật Giá gồm có 7 chương, 80 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

- Luật sửa đổi, bổ một số điều của Luật Công an nhân dân, có 7 chương, 80 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Luật Công an nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, gồm có 7 chương, 80 điều.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có 7 chương, 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

- Luật Phòng thủ dân sự gồm 7 chương, 55 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

16. Quyết định  số 1722/QĐ-TTg ngày 03/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí mật nhà nước của đảng.

17. Quy định số 114-NQ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

18. Công văn số 2105-CV/TU ngày 26/7/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.

19. Công văn số 1997/UBND-NC ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030.

20. Thông cáo báo chí số 269/UBND-TCBC ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về Nghị quyết số 380/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi Giải Báo chí Nguyễn Văn Linh.

21. Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2023(01/12/2023 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2023(01/11/2023 8:08 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2023(30/09/2023 6:36 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2023(31/08/2023 1:37 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2023(30/06/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023(01/06/2023 2:31 CH)

Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp(15/05/2023 8:46 SA)

°
54 người đang online