Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 8/2023

Đăng ngày 31 - 08 - 2023
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành. Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động nghiên cứu, học tập (trên Internet và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh) các văn bản sau:

1. Thông báo Kết luận số 24/TB-UBND ngày 28/7/2023 của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tại Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng xã, thị trấn điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; 02 tháng thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

2. Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

3. Thông báo số 1214-TB/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. 

4. Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

5. Công văn số 2084/UBND-NC ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

6. Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 223-KL/TU ngày 24/6/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đề án thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021 - 2025.

7. Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

8. Công văn số 26/BCĐ ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng bán hàng để lừa đảo, lừa dối khách hàng.

9. Công văn số 2136/UBND-NC ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh về việc phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

10. Công văn số 2162/UBND-KT1 ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2023.

11. Công văn số 2163/UBND-NC ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc đôn đốc, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về đối ngoại nhân dân.

12. Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

13. Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 09/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

14. Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

15. Kế hoạch số 78-KH/BTGTU ngày 22/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền thực hiện về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh.

16. Công điện số 2296/CĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

17. Công văn số 2173-CV/TU ngày 25/8/2023 của Tỉnh ủy về việc đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 02/9.

18. Công văn số 2331/UBND-KGVX ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023.

19. Thông báo số 1232-TB/TU ngày 10/8/2023 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 26/10/2018 và Đề án số 10-ĐA/TU ngày 16/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. 

20. Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2023 - 2025. 

21. Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh về việc quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023 - 2025.

22. Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên năm học 2023 - 2024.

23. Công văn số 1141/STTTT-BCVTCNTT ngày 30/8/2023 của Sở Thông tin truyền thông về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.

24. Thông cáo báo chí số 314/UBND-TCBC ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

25. Thông cáo báo chí số 316/UBND-TCBC ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

Tin mới nhất

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2023(01/12/2023 7:41 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2023(01/11/2023 8:08 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 9/2023(30/09/2023 6:36 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 7/2023(01/08/2023 7:33 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 6/2023(30/06/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023(01/06/2023 2:31 CH)

Khảo sát nhu cầu đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp(15/05/2023 8:46 SA)

°
116 người đang online