http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (29/12/2021)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 448/TB-UBND ngày 24/12/2021 về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 05/2022 (01/06/2022)

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn...

°
837 người đang online