http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Chương trình tình nguyện nhân dịp... (30/08/2023)

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2023, được sự nhất trí của lãnh đạo các cơ quan, Liên Chi đoàn: Sở Nội vụ - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Kho bạc Nhà nước...

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 11/2023 (01/12/2023)

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành. Văn...

°
107 người đang online