Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Quyết định số 1731/QĐ-SKHĐT ngày 09/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

VP