Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 01/2022

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Chỉ thị số 16 - CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

3. Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 và thời gian tới.

4.  Chỉ thị số 19 - CT/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiện vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

5.  Chỉ thị số 20 - CT/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm soát các hoạt động tư pháp năm 2022.

6. Chỉ thị số 21 - CT/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2022.

7. Kế hoạch số 59/KH-SKHĐT ngày 07/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022.

8. Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030.

9. Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022.

10. Công văn số 67/STNMT-QLMT ngày 13/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường vệ sinh môi trường và quản lý chất thải phòng, chống Covid-19 trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2022.

11. Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

12. Công văn số 113/UBND - KGVX ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin và bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

13. Công văn số 06/CAT ngày 16/01/2022 của Công an phường Hiến Nam về  việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

14. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

15. Thông báo số 21/TB-UBND ngày 23/01/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

16. Công văn số 194/UBND-KGVX ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19; đảm bảo an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

17. Công văn số 168/SGTVT-QLVT&PT ngày 24/01/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tuyên truyền, kiểm tra và triển khai thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

18. Công văn số 224/UBND-NC ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh.

19. Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20. Thông báo số 30/TB-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2021 và triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2022; Triển khai Chỉ thị, Kế hoạch về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

VP