Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam”

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án. Với tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la Mỹ và thực hiện tới hết năm 2025, dự án IPS-C hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng thông qua các hình thức đào tạo diện rộng, tập huấn, các gói hỗ trợ chuyên biệt...

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 2130/PTDN-BQLDA.IPS-C ngày 30/11/2022 của Ban Quản lý dự án IPS-C, Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” và đề cử doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp nhỏ vàđang tăng trưởng tham gia dự án, cụ thể  như sau:

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án. Với tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la Mỹ và thực hiện tới hết năm 2025, dự án IPS-C hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng thông qua các hình thức đào tạo diện rộng, tập huấn, các gói hỗ trợ chuyên biệt…(chi tiết giới thiệu về dự án xem tại Công văn số 2130/PTDN-BQLDA.IPS-C ngày 30/11/2022 và các Phụ lục đính kèm).

Để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và có cơ hội tiếp cận các gói hỗ trợ của Dự án IPS-C, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị chia sẻ thông tin về Dự án tới các doanh nghiệp trên địa bàn và tổng hợp danh sách, nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp đạt tiêu chí của Dự án (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bao gồm cả  doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ trên địa bàn) theo biểu mẫu tại Công văn số 2130/PTDN-BQLDA.IPS-C ngày 30/11/2022, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Dự án IPS-C để hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia các chương trình phù hợp.
Đối với doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí và quan tâm tới các gói hỗ trợ của Dự án IPS-C cũng có thể đăng ký trực tuyến qua website dự án: www.ipsc.vn hoặc www.business.gov.vn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Cơ quan, doanh nghiệp được biết và phối hợp thực hiện.

Xem Văn bản gốc tại đây: Công văn số 3522/SKHĐT-ĐKKDCông văn số 2130/PTDN-BQLDA.IPS-C

VP

Sở KHĐT