Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 02/2023

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

2. Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định đánh giá năng lực thực hiện các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên.

3. Công văn số 02/HĐPH-TT ngày 03/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

 3. Kế hoạch số 352/ KH-BCĐ ngày 01/02/2023 của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh về công tác phòng không nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2023.

4. Hướng dẫn số 50 - HD/BTGTU ngày 08/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

5. Quy định số 761 - QĐ/TU ngày 10/02/2023 của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của hệ thông chính trị tỉnh Hưng Yên.

6. Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 31 - CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên;

- Chỉ thị số 31 - CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên.

7. Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 8. Kế hoạch số 321/ KH-BCĐ ngày 20/02/2023 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về triển khai phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023.

9. Công văn số 1775 - CV/TU ngày 16/02/2023 của Tỉnh ủy về việc bổ sung một số nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.

10. Công văn số 215/SNV-TCBC ngày 20/02/2023 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Nội vụ, chi tiết như sau:

- Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

- Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

11. Kế hoạch số 27/KH-SNV ngày 20/02/2023 của Sở Nội vụ về việc phát động phong trào thi đua ngành Nội vụ tỉnh Hưng Yên năm 2023.

12. Công văn số 328/UBND-NC ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

13. Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

14. Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

15. Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 332/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

16. Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về Đăng ký biện pháp bảo đảm.

17. Kế hoạch số 08/ KH-BCĐ ngày 24/02/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện. 

VP