Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 3/2023

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 161/ BCĐ-SVHTTDL ngày 28/02/2023 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023.

2. Công văn số 47/TCTĐA06 ngày 26/02/2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

3. Chương trình hành động số 35 - CTr/TU ngày 15/02/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằn sông Hồng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025.

5. Công điện số 476/CĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

6. Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở cps nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh.

7. Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

8. Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 07/3/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

9. Công văn số 725/CAT-PA03 ngày 10/3/2023 của Công an tỉnh về triern khai thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.

Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

10. Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt năm 2023.

11. Công văn số 598/UBND-NC ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

12. Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh, đôn đốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

13. Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025.

14. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023.

15. Kế luận số 661-KL/TU ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 ở tỉnh Hưng Yên.

16. Chương trình hành động số 56/CTr-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 30/11/2022 của Bộ Chính trị.

17. Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 28/3/2023 của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống, tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

VP