Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 4/2023

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 855 - CV/BCĐ ngày 28/3/2023 của Ban Chỉ đạo 135 tỉnh về việc tích cực triển khai, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

2. Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2023.

3. Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

4. Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

5. Kế luận số 660-KL/TU ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

6. Chương trình số 36 - CTr/BCĐ ngày 10/4/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

7. Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính.

8. Công văn số 886/UBND-KGVX ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý thông tin và giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn.

9. Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

10. Công văn số 538/SYT-NV ngày 13/4/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

11. Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2023” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

12. Kế hoạch số 04/STP-HĐPH ngày 17/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

13. Công văn số 928/UBND-KGVX ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2023.

14. Thông báo số 129/TB-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động 01/5.

15. Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

16. Công văn số 879 - CV/BTGTU ngày 18/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

17. Công văn số 14/BCĐ ngày 17/4/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

18. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

19. Kế hoạch số 06/STP-HĐPH ngày 20/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023- 2028” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20. Thông báo số 134/TB-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

21. Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị của Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022.

22. Kế hoạch số 05/STP-HĐPH ngày 20/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

23. Kế hoạch số 07/STP-HĐPH ngày 24/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24. Kế hoạch số 08/STP-HĐPH ngày 25/4/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

25. Công văn số 1021/UBND-KT1 ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II và đợt cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4,01/5 năm 2023.

26. Công văn số 1929 - CV/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy về việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện. 

VP