Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 5/2023

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành, Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nghiên cứu, học tập (tìm kiếm trên Internet và mạng nội bộ cơ quan) các văn bản QPPL sau:

1. Công văn số 1063/UBND-KGVX ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch.

 2. Công văn số 517/STTTT-BCVTCNTT ngày 28/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.

3. Thông báo số 1117-TB/TU ngày 28/4/2023 của Tỉnh ủy Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

4. Công văn số 557/SNV-CCVC ngày 04/5/2023 của Sở Nội vụ về việc ttriển khai thực hiện Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh.

- Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên.

5. Công văn số 1941 - CV/TU ngày 05/5/2023 của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

6. Công văn số 1950 - CV/TU ngày 09/5/2023 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

7. Thông báo số 152/TB-TCTĐA06 ngày 10/5/2023 của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh về việc Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 4/2023 về đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

8. Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

9. Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 09/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

10. Nghị quyết số 363/2023/NQ-HĐND ngày 10/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ và nội dung chi, định mức chi kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

11. Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023 - 2025.

12. Công văn số 10/STP-HĐPH ngày 17/5/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Văn Giang và Văn Lâm.

13. Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 15/5/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2023.

14. Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc  (11/6/1946 - 11/6/2023).

15. Công văn số 6071/MTTW-BTT ngày 23/3/2023 của Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

16. Công văn số 1247/UBND-NC ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sau:

- Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương;

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

- Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên; 

 - Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026;

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên tỉnh Hưng Yên; 

 - Chỉ thị số 15/CT-CTUBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

  - Công văn số 3260/CV-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

17. Công văn số 1270/UBND-KT2 ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023.

18. Chương trình hành động số 88/CTr-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

19. Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15/02/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TWP ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

20. Kế hoạch số 192-KH/TU ngày 23/5/2023 của Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Thông báo số 229-TB/ĐUCA ngày 14/4/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương.

21. Công văn số 1298/UBND-NC ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang triển khai công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

22. Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

23. Công văn số 1326/UBND-NC ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa nắng nóng năm 2023.

24. Quyết định số 830-QĐ/TU ngày 26/5/2023 của Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an các huyện, thị xã, thành phố.

25. Thông báo số 194/TB-VPUBND ngày 30/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại Hội nghị đánh giá kết quả năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao một số chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên.

26. Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chị thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

27. Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022.

28. Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

VP