Kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đã ban hành 04 Kết luận thanh tra về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với 04 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:

- Kết luận thanh tra số 80/KL-TTra  ngày 07/8/2023 về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với Công ty TNHH Lâm Linh.

(Xem văn bải tại đây)

- Kết luận thanh tra số 81/KL-TTra ngày 07/8/2023 về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với Công ty TNHH phát triển chăn nuôi Peter Hand Việt Nam.

(Xem văn bải tại đây)

- Kết luận thanh tra số 82/KL-TTra ngày 08/8/2023 về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với Công ty TNHH bao bì TAD.

(Xem văn bải tại đây)

- Kết luận thanh tra số 83/KL-TTra ngày 08/8/2023 về việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và việc chấp hành pháp luật về đầu tư đối với Công ty TNHH giấy Đông Á.

(Xem văn bải tại đây)

VP

TTra