Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL trong tháng 10/2023

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định. Sau khi tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo điều hành. Văn phòng đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chủ động nghiên cứu, học tập (trên Internet và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh) các văn bản sau:

1. Công văn số 781/SKHCN-TĐC ngày 03/10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tuyên truyền Kỷ niệm 53 năm Ngày tiêu chuẩn Thế giới (14/10/1970  - 14/10/2023).

2. Công văn số 2668/UBND-KGVX ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3. Công văn số 1600/STC-GCS&DN ngày 05/10/2023 của Sở Tài chính về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15, các đ/c tra cứu theo địa chỉ:

- http://www.chinhphu.vn (Website Chính phủ).

- http://www.mof.gov.vn (Website Bộ Tài chính).

- http://www.sotaichinh.hungyen.gov.vn (Website Sở Tài chính).

4. Thông báo số 358/TB-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh về thời gian làm việc mùa đông năm 2023.

5. Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. 

6. Công văn số 2738/UBND-NC ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

7. Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.

8. Công văn số 1258/STP-VBQPPL ngày 17/10/2023 của Sở Tư pháp về phát động tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam.

9. Nghị quyết số  40 - NQ/TW ngày 08/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

10. Công văn số 28/BCĐ ngày 16/10/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai, thực hiện công tác trọng tâm tại Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm quý III năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

11. Kết luận Hội nghị lần thứ 25 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại số 718-KL/TU ngày 23/10/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chương trình thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2023.

12. Thông cáo báo chí số 374/UBND-TCBC ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

13. Thông cáo báo chí số 2904/UBND-TCBC ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

14. Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện.

VP